Kalender

05.12.2022 - RSZ
Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 35% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2021 betalen.

Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

05.12.2022 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid
Afgifte aan de betrokken personeelsleden van een afdruk van de elektronische aangifte (e-ASR scenario 6).

Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

09.12.2022 - Statistiek
Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 4 200 000 EUR haalden : PRODCOM-enquête over november indienen.

Administratieve inlichtingen: https://statbel.statdata.be/enquetes/login.xhtml

15.12.2022 - Btw
Per aangetekende brief aanvraag indienen om vanaf 1 januari 2023 de vrijstellingsregeling te kunnen genieten; bij de aanvraag de omzet van de eerste drie kwartalen opgeven en een raming van de omzet van het vierde kwartaal (art. 2, § 3 nieuw BTW-KB nr. 19).

Administratieve inlichtingen: Team beheer

15.12.2022 - Vakantie
Bericht uithangen m.b.t. de feestdagen van 2023 en hun eventuele vervanging.

15.12.2022 - Bedrijfsvoorheffing
BV ingehouden in november betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 41 700 EUR aan BV moeten betalen

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

20.12.2022 - Btw
- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van november betalen.

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor BTW maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van ( een van de ) vorige vier kwartalen.

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.

20.12.2022 - Statistiek
INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

20.12.2022 - Voorafbetalingen
(*)

Voorafbetalingen (VA 4) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.

Administratieve inlichtingen: Dienst Voorafbetalingen

PR BE61 6792 0022 9117

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

30.12.2022 - Automatische ontspanningstoestellen
Vóór 1 januari: betaling van de jaarlijkse belasting, na indiening van borderel 680. De afgeleverde fiscale kentekens moeten op 1 januari 2023 op de toestellen worden aangebracht. Vanaf 2 januari 2023 kan de administratie aanvangen met een controle.

30.12.2022 - Btw
De margeregeling: aangetekende brief, om de stilzwijgende verlenging van de optie voor de margeregeling m.b.t. kunstvoorwerpen, verzamelingsobjecten en antiquiteiten (Aanschr. nr. 1/1995) te onderbreken.

30.12.2022 - Educatief verlof
Aanvraag tot terugbetaling voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die educatief verlof genomen hebben tijdens het schooljaar 2021-2022.

30.12.2022 - Veiligheid - OR
Vergadering van de ondernemingsraad houden m.b.t. de inlichtingen over het 3de kwartaal 2022.

Eventueel, vergadering van het comité PBW houden.

Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

30.12.2022 - Boekhouding
Centraal boek bijwerken.

30.12.2022 - Sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen
Betaling van de kwartaalbijdrage.

Administratieve inlichtingen: Sociaalverzekeringsfonds

Actualiteit

Verblijfskosten in België: fiscaal aftrekbaar bedrag opgetrokken
03/10/2023

Als een werknemer kosten maken in opdracht van, of ten voordele van zijn werkgever, dan zal de werkgever die kosten in principe terugbetalen. Dergelijke betalingen zijn 'kosten eigen aan de werkgever'. Ze zijn niet belastbaar in hoofde van de werknemer en zijn gewoon aftrekbaar in hoofde van de werkgever. In principe moet de werknemer de echtheid en het bedrag van de uitgave bewijzen, maar er bestaan uitzonderingen, zoals voor verblijfskosten.

lees meer
(Geen) investeringsaftrek voor verhuurde goederen
28/11/2022

De investeringsaftrek is een fiscale aftrek die u als ondernemer ontvangt wanneer u investeert in beroepsmatige activa. Als u die activa ter beschikking stelt van derden, krijgt u die investeringsaftrek niet. Er zijn enkele uitzonderingen. Maar wat als u activa heeft die slechts gedeeltelijk onder een uitzondering vallen.

lees meer
Vordering btw-teruggave: Cassatie verduidelijkt verjaringstermijn
18/11/2022

Heeft u te veel btw doorgestort aan de Staat, dan heeft u de keuze: ofwel draagt u het krediet over naar de volgende maand of het volgende kwartaal, ofwel vraagt u de teveel betaalde btw terug. Maar voor een teruggave geldt een verjaringstermijn van drie jaar. De vraag is nu: wanneer die termijn begint te lopen?

lees meer